JPV_5678

JPV_5678
© Photo Jean-Philippe Vantighem/association Les Sternes


© j-philippe vantighem