JPV_6036

JPV_6036
© Photo Jean-Philippe Vantighem/association Les Sternes


© j-philippe vantighem